Publications

For Citations

If you need a citation for BigDataBench, please cite the following papers related with your work:

BigDataBench: a Big Data Benchmark Suite from Internet Services. [PDF]

Lei Wang, Jianfeng Zhan, ChunjieLuo, Yuqing Zhu, Qiang Yang, Yongqiang He, WanlingGao, Zhen Jia, Yingjie Shi, Shujie Zhang, Cheng Zhen, Gang Lu, Kent Zhan, Xiaona Li, and BizhuQiu. The 20th IEEE International Symposium On High Performance Computer Architecture (HPCA-2014), February 15-19, 2014, Orlando, Florida, USA.

Characterizing and Subsetting Big Data Workloads. [PDF]

Zhen Jia, Jianfeng Zhan, Wang Lei, Rui Han, Sally A. McKee, Qiang Yang, Chunjie Luo, and Jingwei Li.  In 2014 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC). IEEE, 2014.

BDGS: A Scalable Big Data Generator Suite in Big Data Benchmarking. [PDF]

Zijian Ming, ChunjieLuo, WanlingGao, Rui Han, Qiang Yang, Lei Wang, and Jianfeng Zhan. Lecture note in computer sciences, extended version for the fourth workshop on big data benchmarking, 2014.

BigOP: generating comprehensive big data workloads as a benchmarking framework. [pdf]

Yuqing Zhu, Jianfeng Zhan, ChuliangWeng, RaghunathNambiar, Jingchao Zhang,
Xingzhen Chen, and Lei Wang. The 19th International Conference on Database  Systems for Advanced Applications (DASFAA 2014), 2014.

BigDataBench: a Big Data Benchmark Suite from Web Search Engines

WanlingGao, Yuqing Zhu, Zhen Jia, ChunjieLuo, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Yongqiang He, Shiming Gong, Xiaona Li, Shujie Zhang, and BizhuQiu. Third Workshop on Architectures and Systems for Big Data(ASBD 2013) in conjunction with The 40th International Symposium on Computer Architecture, May 2013.

 Presentations: 

BigDataBench:  A big data benchmark suite

Jianfeng Zhan, Professor,  invited talk at Third Workshop on Big Data Benchmarking. 2013.

Research Highlights of BPOE

Jianfeng Zhan, Professor,  invited talk at Forth Workshop on Big Data Benchmarking 2013. [PPT] 

BigDataBench:  Benchmarking Big Data Systems

Yingjie Shi, Assistant professor, invited talk at First Workshop on Big Data Benchmarks, Performance Optimization, and Emerging Hardware, In conjunction with IEEE Big Data 2013.[PPT]

Benchmarking Datacenter and Big Data Systems

Jianfeng Zhan, professor,  invited talk at Third Workshop on Big Data Benchmarking 2013 [PPT]

BigDataBench: a Big Data Benchmark Suite from Web Search Engines

Jianfeng Zhan, professor, Third Workshop on Architectures and Systems for Big Data(ASBD 2013) in conjunction with The 40th ISCA 2013. [PPT]

BigDataBench: a Benchmark Suite for Big Data Application

WanlingGao, Ph.D candidate, the 19th IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA 2013) Tutorial [PPT]

The Implications of Diverse and Scalable Data Sets in Benchmarking Big Data Systems

Zhen Jia, Ph.D candidate, Second Workshop on Big Data Benchmarking 2012 [PPT]